is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lid van het plaatselijk Bestuur, ofvaa een publiek persoon, welke daartoe, door den voorzitter van het plaatselijk Bestuur , zal worden gecommitteerd.

Art. 260.

De fabriekanten en trafiekanten zullen moeien zorgen , dat hunne fabrieken, trafieken en verdere panden, gedurende den tijd dat in dezelve gewerkt wordt, altijd voor de Ambtenaren accessibel zijn , en dat iemand van hunnent we ge iu de fabriek of trafiek tegenwoordig zij , in staat om de noodige aanwijzing, bij de visitatie, te doen.

Art. 261.

Alle visitatie in de huizen, erven en panden van particulier en op het vrij territoir is verboden, dan alleen 11a zonnen" opgang en vóór zonnen-ondergang, en op autorisatie van den \fcderegter van het kanton, waarin het te doorzoeken pand of erf gelegen is, welke Ambtenaar, zijnen Griffier , Deurwaarder of ander publiek persoon zal belasten om ae Ambtenaren 'bij de visitatie te vergezellen.

Art. 263.

De peilingen en yisuatien zullen op alle dagen van het jaar, en mitsdien ook op zon-en feestdagen, kunnen plaat» hebben, bijaldien het belang of de gedragingen der belastingschuldigen en andere particulieren medebrengen , dat dezelve niet tot een volgenden dag worden verschoven , of dat het belang der Administratie de visitatie of peiling Vordert.