is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruggeven, en hem, in enkele gevallen, om bijzondere redenen, eene vergoeding van kosten, schade en interessen ten laste der benaderaars toeteleggen, onder de speciale verantwoordelijkheid van hem Directeur.

De reclaniaLien tegen de benadering moeten onmiddel-. lijk bij den Directeur worden ingebragt, welke niet bevoegd is, dezelve aantenemen, wanneer zij mogten inkomen 11a dat de benadering zal zijn toegewezen.

Zoo dikwijls de Directeur eene benadering heeft afgekeurd , zendt hij een beredeneerd verslag deswegens in aan de Generale Administratie.

Art. 289.

De benaderaars zullen, 11a dat de toewijzing ter hunner kennis is gebragt, en vóór het aanvaarden der goederen , het nemen van stalen of het maken van eenig gebruik derzelve hoe ook genaamd, aan de benaderden moeten betalen de aangegeven waarde der goederen, waar onder de fusten en emballagie mede zijn begrepen, en daarenboven 12 per cent, indien de betaling binnen uren 11a de ontvangst der toewijzing geschiedt, ï3 per cent, wanneer zij eerst binnen twee maal a4 uren, en i4 per cent, wanneer zij binnen drie maal 24 uren, plaats beeft.

Wanneer de betaling binnen de drie maal 24 ure» niet is geschied, zal de benadering, indien de aangever dit begeert, van onwaarde zijn, en de benaderaars in allen gevalle gehouden zijn 3 per ceut der aangegevene waarde van de goederen aan den eigenaar of die hem representeert , te betalen tot vergoeding der schade, door k«t oponthoud veroorzaakt.