is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het iu- uit- door-of vervoeren van goederen, zonder liet vereischle document of met een document, welks tijd is verstreken.

Het minder aangeven van goederen, dan men aanvoert, of, met betrekking tot goederen iu fusten, kisten, pakken, balen of andere emballage in- uit- of doorgevoerd, het niet opgeyen van het juiste getal derzelve, op den bij de wet voorgeschreven voet.

Het voor scheeps gebruik aangeven van een gedeelte der lading.

Het heimelijk of ter sluik, of anders dan op de bij da wet toegelaten plaats en wijze, ontladen of afladen der goe-» deren.

Het breken der lading ponder consent.

Het inslaan der goederen zonder consent en verificatie.

Het niet uitvoeren van specien, voor welke crediet van den impost wordt verleend, en die tot uitvoer zijn aangegeven.

Het minder uitvoeren derzelve, dan op de biljetten is vermeld.

Het uitvoeren van goederen of waren aan mindere zware regten onderhevig, of eene mindere afschrijving genietende dan de aangegévene

Het breken der lading en onlladeu of overladen van impost ouder worpen goederen op het territoir van het Rijk, anders dan in de gevallen en ouder de voorzorgen, in de wat uitgedrukt.

Het ontladen buiten gaats, doch op de kusten, anders dan in het geval van stranding of nooc^