is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scnepen eu vaartuigen, zonder deswegens binnen de termijnen, bij de wet bepaald, een, lastbrief te hebben genomen.

Het vergrooten en doen vergrooten der schepen en vaartuigen, zonder consent der daartoe bevoegde Ambtenaren.

Het gebruiken van vaartuigen, welke aldus heimelijk zijn vergroot.

Het uithakken, wegnemen of veranderen der merken.

Het zonder consent vertuigen en veranderen der schepen en vaartuigen, zoodanig, dat eene meerdere belastingvan dezelve verschuldigd zouden worden, dan werkelijk •wordt belaald. _

Het gebruiken der schepen en vaartuigen tot een ander en hooger belast gebruik, dan waarvoor dezelve zijn aangeslagen.

Het tot andere einden gebruiken der vrijgestejde schepen en vaartuigen, dan waartoe aan derzelver eigenaren de vrijdom is verleend.

Het heimelijk gebruik van te koop liggende schepea en vaartuigen.

Het met betalen van het last- of tonnengeld, voor schepen tot bmnenlandsche reizen dienende, binnen den termijn daartoe bij de wet voorgeschreven;

Het in- of uitvaren van schepen buitenlandsche reize» ter zee doende , zonder betaling van het lastgeld bii hel inkomen of bij het uitgaan gevorderd.