is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grootboek, hebbeu gedékt, waarvan aan hen, op derzelver verzoek, bewijs zal worden gegeven , en daarentegen is het Rijk boven alle andere crediteuren, hoe ook genaamd, geprefereerd op de goederen, welke ten name van den debiteur in entrepot zijn.

Het regt \au parate executie strekt zich uit tot de borgen der belastingschuldigen.

Het regt van parate executie eindigt met het verloopen van een jaar, na dat de schuld invorderbaar is geweest; na dien tijd behoudt het Rijk echter de personele actie tegen deu debiteur, behalve in die gevallen in welke een korter termijn van prescriptie is bepaald.

Art. 324.

Diegene, welke vermeenen mogt zich tegen de parate executie te kunnen verzetten, zal vermogen tegen dezelve in oppositie te komen •, dezelve zijnde afgewezen , zal gean appel of hooger beroep kunnen plaats hebben anders dan met consignatie van penningen.

Art. 3a 5.

Onder het privilegie zijn begrepen alle werktuigen en gereedschappen, welke in de fabrieken en trafieken der belastingschuldigen gevonden worden, zonder onderscheid aan wien dezelve in eigendom mogten toebehooren.

Art. 326.

De zeehandelaars, handelaars, fabrikanten, trafikanten en andere handel of bedrijf uitoefenende personen, welke gekouden zijn tot het voorschot of de betaling van' den impost