is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regten en Accijnscn, en in het algemeen alle gedingen, ■vvelke uil hunnen aard, als civiel kunnen worden beschouwd, dat is de zoodanige, welke niet gepaard gaan met een eisch. tot straf, boete of verbeurd-verklaring.

b. Alle aciic , uit hoofde van fraudes, overtredingen en misdrijven, in zake van In-en Uitgaande Regten en Accijnsen , zullen worden gebragt voor de correctionele Regtbanken, en als gewone correctionele zaken worden beregt.

c. De vervolging en beregting van alle misdaden, welke, met betrekking tot de In- en Uitgaande Ilegten en Accijnscn, zouden mogen plaats hebben, bijzonder ook der misdaden, waar aan 's Rijks ambtenaren zich in officio zouden mogen schuldig maken, zal bij den gewonen criminelen Regter, op de gewone wijze, en naar de bestaande algemeene wetten, geschieden.

d. Ingevalle zoodanige gepleegde misdaad, misdrijf, fraude of overtreding aanleiding mogt geven, zoo wel tot strafvordering, boete of verbeurd-verklaring, als tot betaling van Re gten , en alzoo tevens tot eene civiele aclie, zal de kennis-neming en beregting daarvan , in beide opzigten, tot den bevoegden criminelen of corrèctionelen Regter behooreu.

e. In alle gevallen , waar in , volgens de bestaande verordeningen, de Hooge Geregtshoven bevoegd en geregtigd zijn, om in cassatie regt te spreken, zal, dieu overeènkomstig, ook van het middel van cassatie in deze materie gebruik kunnen worden gemaakt.

Art. 343.

Desniettemin zullen alle civiele zaken, mitsgaders alle ruin-

10