is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreven trafiek of koolgroeve zal worden opgerigl of geopendDe aangifte zal moeten bevatten,,behalve de'namen van den

i ...

eigenaar en gebruiker, eene behoorlijke aanduiding van de plaats, waar men de fabriek of trafiek wil opzetten of de koolgroeve openen, met opgave van den aard van het bedrijf en t>an het getal en grootte der gereedschappen, welke men wil bezigen, als, ketels, roerkuipen, béslagbakken en dérgelijken.

Art. 54-6.

Voor zoo ver de iuliond der aangifte overeenkomt met de bepalingen, bij de wet omtrent dezelve gemaakt, zal voorschreve aangifte worden geregistreerd, en de aangever zijne "werkzaamheden, op den bij de wet bepaalden voet, kunnen beginnen.

Art. 547.

Het zal de eigenaars van alle fabrieken of trafieken vrijstaan dezelve te vergrooten of te verkleinen^ onder voorwaarde:

a. Dat zij nimmer gebragt worden beneden het minimum voor ieder der trafieken bepaald, noch met de voorschriften der wet strijdig, en,

b. Dat, zoo van de vergrooting of verkleining, als van alle andere verandering in de inrigting der fabriek, vooraf schriftelijk aan den Directeur over de Provincie worde kennis gegeven.

Tot het vergrooteu eener fabriek of trafiek op het onvrije territoir zal vooraf admissie van de generale Administratie moeten verkregen zijn.

\