is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 555.

De msl^g zal kumieii plaats grijpen op drieërlei wijzen :

l'.crslelijk onder betaling van den impost ;

Ten andere, onder genot van crediet voor dezen impost, doch met bepaling van termijnen, en

In de derde plaats, in 's Rijks entrepot.

Ajt. 354-

Alle inslag onder eigen beheer door particulieren gedaan, mitsgaders alle inslag bij zeehandelaars of andere personen, ni de wetten op de bijzondere specien als van crediet jouïsserende gedesigneerd, beneden de hoeveelheid , voor elk derzeive uitgedrukt, zal door contante betaling moeten worden gevolgd.

Te dien einde zullen de belaste specien niet mogen worden ingeslagen of naar de woonhuizen, pakhuizen, zolders, kelders of andere bergplaatsen der belanghebbenden worden vervoerd of verwerkt, dan na dat, overeenkomstig liet terug gebragt consent van lossing, en het daarop geconstateerd bedrag der ingevoerde specien, de belasting ten Kanlore van den Ontvanger ter plaatse van den opsW voldaan of verrekend zal zijn onder de korting voor sommige derzelve toegestaan.

V oor zoo veel de te verimposten partij eene andere bestemming hebbe dan de losplaats, zal het verbod lot vervoer alleen toepasselijk zijn op de inslag ter plaatse van de definitive bestemming, en deze aldaar niet bewerkstelligd mogen worden, vóór de voldoening van den impost, als boven. °