is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne functien tc doen hebben, met alle bescheidenheid en spoed expediëren en bun de informatièn geven, welke zij mogten behoeven; doch zonder eenige inzage aan derdens te mogen geven , omtrent zaken van den eenen particulier tot den anderen,

De ambtenaren, welke aan de bepalingen van dit artikel niet mogten voldoen , zullen, naar exigeutie van zaken, worden gecorrigeerd, des noods/ met suspensie of ontzetting uit hunnen post.

Art. 3So.

De ambtenaren zullen zicli moeten vergenoegen met de traktementen eu emolumenten, welke voor hen zullen worden bepaald. Een ieder , welke iets meerder mogt ontvan ,en , dan hem wettig is toegelegd , zal onmiddellijk worden gecasseerd, onverminderd de straf, welke hem wegens corruptie mogt worden opgelegd.

Protectie der Ambtenaren.

Art. 58 x.

Alle geconstitueerde autoriteiten hoe ook genaamd zullen de ambtenaren en bedienden der In- en- Uitgaande Regten en Aceijusen, in alle zaken , hunne functien eu de exécutie der wet op dat stuk betreffende, de behulpzame hand bieden en doen beschermen; zij zullen aansprakelijk zijn wegens de schade, welke zij, door hun verzuim of ongegronde weigering van adsislentie , mogten hebben veroorzaakt.

Art'. 58a.

De gewapende magt fs verpligt, op daartoe gedane aanvrage, de vereischte hulp eu bescherming aan voorschreven ambtenaren te geven.

Art. 583. :

Indien eenig ambtenaar der In- en- Uuigaande Regten eir