is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belasting op liet buitenlandsch gedisteleercl, met de alterntien op dezelve, bij de wet van den isden Maart x8i8 gemaaly > ingetrokken en buiten effect gesteld.

2. De belasting op buitenlandsgh geijisteleerd en likeuren zal bedragen , als volgt:

Van een vat brandewijn of gedisteleerde wateren a 10 graden van de Nederlandsehe vochtweger, f 17.18, meerdere of mindere sterkte, mitsgaders meerdere of mindere hoeveelheden paar advenant.

Van rum, arak en likeuren, om het even van welke sterkte 'of gehalte, f 25.77 'iet vats meerdere of mindere hoeveelheid naar advenant.

Van brandewijn, rum, arak, likeuren en verdere gedisteleerde wateren op flesschen ingevoerd, ƒ 30 voor de 100 ■flesschen ter gewone grootte van 116 of meerder in het vat; op grootere flesschen of ook op kruiken ingevoerd wordende-, naar advenant.

3. liet van buiten- ingevoerd wordende gedisteleerd en likeuren, aan een' zeehandelaar of brandewijnkooper toc;behoorende, of aan denzelven geconsigneerd, zullen op termijnen van crediet kunnen worden ingeslagen, wanneer de hoeveelheid beloopt 4 vaten, zoo veel de brandewijn of gedisteleerde wateren aangaat, en 3 vaten, zoo veel de rum, arak eti fijne likeuren betreft.,

4. Met behoud van de termijnen van crediet, bij art. 356 va» de wet op den ophef der In- en- Uitgaande Regten en Acrijnsen toegestaan, wordt, met betrekking tot het buitenlandscli gedisteleerd en likeuren, bepaald, dat wanneer de belasting drie duizend guldens te boven gaat, de betaling

in