is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f Er zal, wegens lekksgie en intering, op de g?eaa'ïPoseerde dranken eene korting op des handelaars of brandewijnHoopers rekening bij de aflevering uit het entrepot kunnen geleden worden, zoodanig echtert dac de voorschreven lekkagie en intering nooit meer dan een half per cent in de drie maanden bediage, als zuiiende het meer ontbrekende of verantwoordde. even zeer als het te veel bevondene bij de liquidatie, docr den belanghebbenden moeten worden verimpost.

10. Wanneer eene partij brandewijn, rum, arak of like'j*en, in het entrepot mogt komen te deterioreren, zal het aar? den zeehandelaar of brandewijnkooper, ten wiens name dezelve gebragt is, vrijstaan, dezelve, behoudens de noodde zekerheid, te doen overstoken.

Te dien einde zal hij dusdanige partij, na behoorlijke en /eer naauwkeurige roeijing en keuring, en met in achtneming der formaliteiten omtrent xde afschrijving met vervoer voonr^ schreven, naar zich nemen en uiterlijk binnen den tijd van eene maand doen overstoken.

Tot de vereischte kracht gebragt, zal hij dezelve, vóór het uiteinde van de evengemelde maand, andermaal in liet entrepot ter nederlage aanbieden, en de gerectifieerde brandewijn ot' ander gedisteleerd toegelaten worden, onder de voorzorgen, ten aanzien van den invoer uit zee voorgeschreven.

Het verlies op de hoeveelheid, door de overstoking geleden,, ial, behoudens het in verrekening brengen van dien, bij da finale vereffening, door den weder-invoerder dadelijk moeten worden verimpost, en hierna de borgtogt geroijeerd of de ge* consigneerde penningen, bij verrekening terug gegeven.

Geene overstoking zal ingeroepen kunnen worden, dan vatt dranken, beneden de gehalte van acht graden of van eene kenbare bedorvens smaak.

A i ti. tr