is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voorts nog alle verdere soorten van meerdere waarde, dati ƒ 130:- per vat.

Alle verdere en andere specien van Wijn zijn begrepen onder de termen van gewonen wijn.

Inlanchche wijn.

14. Ieder wijngaardenier of ander persoon, welke wijngaarden in deszelfs bezit of onder deszelfs bestuur heeft, zal telken jare verpligt zijn aangifte van dezelve te doen aan den daartoe gecommitteerden ambtenaar der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen, over de gemeente alwaar de wijngaarden gelegen zijn.

Deze aangifte, welke schriftelijk zal moeten geschieden, twee maanden vóór den aanvang van den wijnoogst, immers vóór den isden Augustus van ieder jaar, zal moeten behelzen:

lo. De plaats en dagteekening;

20. De naam en toenaam van den aangever;

30. Deszelfs woonplaats;

40. De ligging van deszelfs wijngaard of wijngaarden, en de uitgestrektheid van dien;

50. De plaats waarheen de druiven vervoerd znllen worden.

. De daartoe gecommitteerde ambtenaar zal een schriftelijk bewijs dezer verklaringen afgeven.

15. De zoodanige der aangevers, welke voornemens zija

A 4 hun*