is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ambtentren deze tauxatie verwijlende, zal de belanghebbende dezelve kunnen verzoeken, en zal alsdan binnen tweemaal vier-en-twintig uren daarna door hen moeten worden verrigt; voor zoo verre de ambtenaren de tauxatie binnen dien tijd niet verrigten, zal de wijn zonder boete kunnen worden vervoerd.

19. De hoeveelheid van den geoogsten wijn geconstateerd zijnde, zal dezelve gebragt worden op een register met stroken of dubbele b ljetten.

Het origineel biljet, geteekend door den wijngaardenier, zal in het register moeten verblijven , en het dubbel, geteekend door de ambtenaren, die de hoeveelheid wijn hebben opgemaakt , er uitgesneden moeten worden, om aan den wijngaardenier ter verantwoording te d.'enen.

Het nummer of de nummers der bewijzen van aangifte, die, bij deze gelegenheid, ingetrokken moeten worden, zullen op cie bovengenoemde biljetten moeten vermeld. z;hi.

De wijn zal, na het vervullen dezer formaliteiten, door den wijngaardenier of andere belanghebbende, geheel ter dezer beschikking staan.

1

20. De ambtenaren der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen zullen, na het afloopen hunner werkzaamheden, het voorschreven register ter hand stellen aan den Ontvanger die de zesde week na de herhaalde of nadere aangifte, wegens het begin van den wijnoogst, zal aanvangen met het invorderen \an den impost; op dezelve zal, voor droeven, moeren en verlies, een rabat gevalideerd worden van zes per cent.

^ oor den impost en de gevallene kosten zullen de wijnaarden en verdere bezittingen der wijngaardeniers. of andere

A 5 ba-