is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•nderrigt is, genoegzaam zijn, om den aldaar geconsigneerden impost terug te bekomen, of het roijement te erlangen van de gestelde zekerheid.

Bijaldien een ingezeten van den Staat, wijnbergen bezittende over de grenzen van het Rijk, verlangen mogt de daarvan gelezen drniven in te voeren, om binnen 's lands geperst te worden , > zal hem. zulks, zonder betaling van den buitenlandsc'neii impost, geoorloofd zijn, mits de Directeur van de In-en Uitgaande Regten en Accijnsen, over zijne provincie, hem. hiertoe een speciaal consent verleene, en de wijnbergen niet meer dan één en een half uur van de grenzen verwijderd zijn ; zullende hij, in dit geval kunnen volstaan met de belasting te voldoen, volgens den maatstaf, op den binnenlandschen wijn gelegd.

22. Gedurende den tijd van de wijn-oogst, zullen buiten kenbare tafelvruchten, geene druiven noch ook eenigq most of nieuwe wijn in eene gemeente alwaar wijngaarden gevonden worden, of wijn geteeld of geperst wordt, vervoerd mogen worden, dan met biljet.

Ter bekoming van hetzelve, zal hij die vervoeren wil, of wenscht aan andere over te doen, of naar andere plaatsen te verzenden, eene schriftelijke aangifte moeten doen aan den daartoe gecommitteerden ambter.aar over de gemeente, alwaar de druiven, of de nieuwe wijn gevouden worden , houdende:

x°. De plaats en dagteekefting;

sp. Den naam van den afleveraar*

3°. De ligplaats der druiven, of van den wijn j

4°. De