is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 23.) IVET van den lïden Mei 1819, houdende • eene belasting op de Buiten- en binnen¬

landsche BlEREN en AziJNEN. '

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der. Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , GrootHertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de herziening der bestaande wetten, betrekkelijk de belasting op de buitenlandsche en binnenlandsche bieren en azijnen, noodzakelijk is;

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan, bij deze, te arresteren de bepalingen hierna volgende :

Art. 1. Met den eersten Juli aanstaande, wordt de wet van den ïsden September 1816, op den ophef van de belasting op de buitenlandsche en binnenlandsche bieren en azijnen, met de alteratien op dezelve, bij de wet van den iaden Maart 18x8 gemaakt ,■ ingetrokken en buiten effect gesteld.

A EER.-