is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be 'Generale Administratie zal het gebruik van deze kuip ook aan andere brouwers kunnen toestaan , wanneer hunne wijze Van brouwen zulks volstrekt vereischt.

Bij het gebruik der overstortings- ot klaring* - kuip zal de Generale Administratie de noodige voorzorgen nemen, ten einde het nummer en de grootte derzelve worde opgegeven, en de tijd waarop van deze kuip zal worden gebruik gemaakt, zoodanig worde geregeld, dat van dezelvé geen misbruik kunne worden gemankt, zullende alle gebruik op eene andere dan de Voorschreven wijze, als overtreding van de tweede klasse worden gestraft.

24. De tijd voor de werkzaamheid van de roerkuip, zal naar gelang van de plaatselijke omstandigheden, soort van bieren «n azijnen en ruimte der kuipen en ketels ,■ kunnen geregeld en aangegeven worden, doch in geen geval, ten aanzien van de witte bieren en de azijnen, den tijd van 18 uren, en ten aanzien- van de bruine bieren, den tijd van 24 uren mogen overschrijden.

De Algemeene Administratie zal echter zorgen, dat de volle tijd van 18 en 24 uren niet worde vergund, in zulke trafijken in welke het naar den aard der fafcrikagie erkend is, dat een korter tijd tot de werkzaamheden in de roerkuip voldoende is; alles mét dien verstande, dac, voor de Witte bieren en azijnen iiiec minder dan 14 uren, en voor de bruine bieren, niet minder dan 18 uren, door den Directeur zal mogen worden vergund; en dat, voor zoo ver de gesteldheid van eene tratijk, eenë engere beperking zoude vorderen, dezelve niet zal kunnen geschieden, dan onmiddellijk door de Algemeene Admi-

o

tnstratie, en na den bier-ofazijnbrouwer, vooraf, in deszelfs belangen te hebben gehoord.

Aan den anderen kant en in zeer speciale gevallen, zal,

door