is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

O

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 24') WET van den \lden Mei 18151, nopens eens belasting onder den naam van last- of tonnen-geld.

Wij \v I L L è M, hij de gratie Gods, Koning der, Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau» Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de herziening der bestaande wetten, betrekkelijk de belasting op het buiten- ea binnenlandsch lastgeld, noodzakelijk is;

*

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord, en mee gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden ere Verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan, bij deze, te arresteren de bepalingen' hierna volgende s

Artikel 1. Met den eersten Juli aanstaande, wordt de wet vare den i5den September 1816, op den ophef van de belasting op hec binnenlandsch lastgeld, en de wet van den 3den October 1816, op den ophef van de belasting op hec buicenlan.dscb lastgeld., ingetrokken en buiten efiect gesteld,

a N?