is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het consentrbiljet tot vergrooting za!, bli deze gelegenheid, en alvorens de meting zal mogen geschxden , door den scheepstimmerbaas, of door hem , die de vertimmering zal hebben gedaan, aan den meter moeten worden afgegeven.

De zeeschepen der eerste klasse, welke bevorens nog" niet gemeten zijn, zullen vrijelijk van de werf kunnen worden vervoerd, zonder -aan de voorziening van dat artikel onderworpen te zijn; doch de eigenaar, schipper of directievoerende gehouden zijn, het, door den scheepstimmerman of andere persoon, die de vergrooting verrigt heeft, afgeteekend consent, binnen veertien dagen na de afteekening en nadat het vergroote zeeschip de werf heefc verlaten ,~aan den ontvanger, die hetzelve uitgereikt heeft, terug te geven.

55. De ontvanger, onder wien de dokumenten van het schip , de schuit of het vaartuig gedeponeerd zijn, zal, op vertoon van den nieuwen, en met inhouding van den ouden meetbrief, aan den directievoerende over het vertimmerde sch'p, schuit of vaartuig, voor zoo veel hetzelve onder de eerste kiasse behoort, den lastbrief terug geven , welke, overeenkomstig het 3de , 39ste en 43ste artikel dpzer wet, ter gelegenheid van de eerste uitreize van ieder jaar, moet worden uitgereikt.

De gemelde" ambtenaar zal nogtans, vooraf, den terug te geven lastbrief in overeenstemming moeten brengen met den nieuwen meetbrief, door op liet eerste dezer dokumenten, wegens de vergrooting van het vaartuig, de vereischte aanteekening te stellen.

Voor zooveel de lastbrief het loopende jaar betreft, zal dezelve , zonder eenige suppletie van regten, van kracht blijven voorliet overig gedeelte van het jaaf; doch anderzins , gelijk mede in allen gevalle, in het volgende jaar, bij de eerste uitreize, een nieuwe lastbrief moeten worden genomen, -volgens den vergrooten inhoud van het schip.

56. Voor