is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten gedocgen,t!at die onregelmatige figuren zoodanig worden berekend, dat derzei ver grootste lengte met derze!ver meeste breedte v, orc,e ver enigvukligd; dat de kleinste stekingen of rieii.ing en stree >ing voor de stuks turven per elle van de geheele partij gehouden worden, cn dat respectivelijk daarnaar de hoeveelheid tonnen turf, of dubbele vaten, waarvan de impost moet worden betaald, zal berekend worden.

22, Die geen welke bevonden mogt worden, een of meerdere nummerpaaltjes van reeds gemetene partijen turf, waarop mitsdien het teeken of de letter of letters van den meter en taxateur gevonden worden, bij a dere niet gemetene partijen te hebben verzet of eene of meerdere niet opgemetene of opgenomene partijen turf valschelijk met het teeken, den letter of de letters van den meter en taxateur van den turf te hebben voorzien, zai^üs fraudeur van den impost worden beschouwd en gestraft.

23. Nadat al den turf, die iemand gedurende het saizoen der vervening of afgraving van den turf, heeft gebaggerd of gestoken, zal zijn opgenomen en getaxeerd , zal hij de taxatiebiljetten daarvan verkregen, vóór het uiteinde van de maand october van ieder jaar, moeten stellen in handen van den ontvanger , welke daartoe zal worden aangewezen: welke ontvanger , tegen intrekking van dezeive taxatie-biljetten , zal afgeven een biljet van quotisatie, waarin het geheele beloop van den verschuldigden impost, na aftrek van het rabat, bij artikel 25 hierna omschreven, wegens de gansche hoeveelheid en soort van den gebaggerden of gegravenen turf over het voorschreven saizoen, 'overeenkomstig de verkregene taxatie-biljetten , naauwkeurig zal vermeld worden, zoo wel als de termijnen, binnen welke die impost moet worden betaald. De termijn bij dit

ar-