is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 28.) IV ET van den lïde» Mei 1819, bctrtkkelijk de belasting op de z E p p.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-N as s au, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doe» te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben de aan Ons gedane verzoeken om de belasting op de binnenlandsche zeep , door het leggen eener consumtive belasting op de binnen Ons Rijk ingevoerde potasch en daarmede aanverwante speeien, te vervangen, en tevens de mogelijkheid om dit verlangen met de belangen van 's Rijks schatkist overeen te brengen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten - Generaal , hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze te arresterende bepalingen hierna volgende:

Algemeene bepalingen.

Artikel x. Met den isten Juli aanstaande, wordt de wer ^ tuk