is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

consumtive belasting de tarra worden geadmitteerd, bij het evengemelde tarief toegestaan.

Fan de buitenlandsch« zeep.

4. De ingevoerde zeep aan een handelaar of zeehandelaar toebehoorende , of aan denzelven geconsigneerd, zal op termijnen van crediet of op het entrepot kunnen worden ingeslagen, wanneer de hoeveelheid 500 ponden bedraagt.

5. Onder den uitvoer, welke zonder betaling van de regten, art. a vermeld, vermag te geschieden, is niet begrepen eenige zeep, welke in eene mindere party dan van 500 ponden tevens wordt uitgevoerd, noch ook eenige andere uitvoer van zeep, welke uit het entrepot wordt uitgeslagen.

6. Met betrekking tot den inslag van zeep in 'sRijks entrepot zal, behalve de algemeene bepalingen oma-ent de entrepots, de betaling in kontanten of op termijnen, en de uitslag voor negotie bij de wet op den ophef der In- en Uitgaande Regten en der Accijnsen, en bij art. 4 hierboven voorkomende, worden in acht genomen: dat, geene overschrijving in liet entrepot, vervoer van het eene entrepot naar het andere, uitslag naar buiten 's lands of uitslag uit het entrepot, het zij onder eigen beheer of om ter consumtie te worden gebragt, zal kunnen plaats hebben met mindere hoeveelheden, dan van 500 ponden, ten ware, in het laatste geval, de mindere hoeveelheid het restant eener partij mogte zijn, en dat voorts bij den uitvoer naar buiten 'slands de transitoire regten zullen moeten worden betaald.

7. De buitenlandsche zeep , welke-, overeenkomstig de bepalingen van het 15de hoofdstuk van de wet op den ophef dier In- en Uitgaande Regten en der Accijnsen, uit het

A 2 en-