is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•ntrcpot via d- eene plaats van het Rijk na».- de andere, over vreemd territoir gebragt wordt, zal niet mogen worden vervoerd in eene mindere hoeveelheid, dan van 500 ponden.

Deze vervoer is in allen geval verboden, wanneer de uitslag niet uit het entrepot geschiedc.

Van de binnenlandsche Zeep.

8. Alie vervoer van binnen 'slands gefabriceerde zeep van de eene plaats van het Rijk naar de andere, over vreemd territoir , is , met en 11a den isten Juli 1819, verboden.

Van de potasch, paerlasch, souda en weedasch.

9. De ingevoerde potasch , paerlasch , souda en wcedasch san een handelaar of zeehandelaar toebehoorende , of aan den zei ven geconsigneerd, zal op termijnen van crediet of op het entrepot kunnen worden ingeslagen , wanneer de hoeveelheden 950 ponden bedragen.

10. Onderden uitvoer, welke, zonder betaling van de regten, art. 3 vermeld, vermag te geschieden , is niet begrepen ce lige uitslag van voorschrevene specien, welke in eene mindere partij tevens wordt uitgevoerd, dan , voor elk derzelve, in het voorgaande artikel is uitgedrukt, noch ook eenige andere uitvoer, dan welke uit het entrepot geschiedt.

11. Met betrekking tot den inslag van potasch , paerlasch , souda en weedasch in 's Rijks entrepot , zal, behalve de nlgemeene bepalingen omtrent de entrepots, de betaling in kontanten of op termijnen, en den uitslag voor negotie, bij de wet op den ophef der In- en Uitgaande Regten en der Accijnsen, en bij art. 9 hierboven , voorkomende, worden in acht genomen : dat geene overschrijving in liet entrepot, vervoer van

het