is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan; gelijk Wij goedvinden en verslaaa bij dezen :

Art. I.

Biet den eersten Julij aanstaande, worden de Lijst of Tarief van Inkomende en Uitgaande Regten op alle goederen en koopmanschappen, gevoegd bij de wet van den 3ien October i8iG, met de alteratien en ampliatien op t dezelve, voorkomende in de wet van den 6'k" Maart 181$, mitsgaders de wellen op de Waag en Ronde maat, van den September i8if>, ingetrokken en buiten effect

gesteld, en, in plaats van dien, gearresteerd de ten dezen gevoede Lijst ot Tarief van Inkomende en Uitgaande Regten op alie goederen en koopmanschappen, welke het Koningrijk der Nederlanden zullen worden in-, uitof door gevoerd, en voor welke geen cretliel wegens de verschuldigde belasting wordt gegeven, mitsgaders de verdere bepalingen, in de volgende artikelen vervat.

Algemeene Bepalingen.

II.

Behalve de Regten op het Inkomen en het Uitgaan gesteld, zal, wegens Waag en Ronde maat, zoo veel moeten worden betaald, als in de daar voor uitgetrokken kolom achter iedere specie vermeld staat, welke aan het regt van de Waag of Ronde maat is onderworpen.