is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

Voor alle goederen , welke bij het gewigt belast zijn, doch voor welke btj het Tarief geene tarra is uitgedrukt, wordt de tarra geregeld als volgt :

Voor alle fusten, gemaakt van hout, zonder onderscheid, i5 van deioo nederlansche ponden bruto gewigt;

Voor alle amballage van leder, matten, manden , karassers, linnen en dergelijke, 8 van de ioo nederlandsche ponden brulo gewigt.

VIII.

De kooplieden , met de tarra , in dit Tarief, en in het vorig artikel , gereguleerd, niet te vreden zijnde , zullen zich daarover kunnen adre«seren aan den Directeur der In- en Uitgaande Ilegten en Accijnseji overde Directie, of, waar geen Directeur is, aan den hoogsten Ambtenaar , om hunne tarra te reguleren. Doch zal, behalve de fust en emballage, geene de minste tarra van zand , stof, vuiligheid of anderzins geleden worden, al ware het van zoodanige goederen, waarvan de kooplieden gewoon zij aan elkander zoodanige tarra te geven.

IX.

Wijders zal aan de kooplieden worden toegestaan voor lekkage van alle natte waren, honig en stroop daar onder begrepen , en met uitzondering van die specien , wegens welke crediet van den Impost wordt gegeven;

Komende van Engeland, Embden, Breinen en Hamburg