is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 6.

De President is bevoegd aan de Leden en aan den Inspecteur Essaijeur-generaal permissie te geven, om zich uiterlijk voor den tijd van acht dagen te absenteren.

Het Kollegie zelve staat verlof toe voor meer dan eene week, en voor niet langer dan zes weken.

W anneer eenig Lid , of de Inspecteur Essaijeur-generaal, een langer vérlof mogt behoeven, zal hei verzoek daartoe onmiddellijk aan Ons worden gedaan.

Art. y.

Het Kollegie van Raden en Generaalmeesteren der Munt is verpligt, om behoorlijk te zorgen voor de stipte en naauwkeurige uitvoering van alle de Wetten en Besluiten relatif den Muntslag, zoo wel,van de standpenningen als van de negotie penningen,

, Door hetzelve wordt eene naauwkeurige contröle uitgeoefend op het gehalte , het gewigt en de hoegrootheid « ei gewerkt wordende specien , en tevens gezorgd voor de behoorlijke verantwoording aan 's Rijks Schatkist van 'et regt, den Lande aankomende , van de Specien op aanvrage van bijzondere personen gemunt wordende.

Art. 8.

Er zullen twee Munthuizen worden in Averking geragt : het een binnen de stad Utrecht, het ander* luimen de stad Brussel,