is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen teekomen een generaal rapport van de fabricatie, gedurende bet afgeloopen jaar, in liunne ressorten hebbende plaals gehad, en van het generaal rendement der belasting , gedurende hetzelve jaar, ten behoeve van de Schatkist ontvangen.

Het Kollegie behandelt de resultaten van deze rapporten tevens in het generaal jaarlijksch verslag , hiervoren bij art. 12 van hetzelve, ten aanzien van de Munt, gevorderd.

Art. 18.

De beslissing der kwestien over, het allooi, essai en wat dies meer is, van gouden en zilveren werken en specien, het zij deze kwestien op de kantoren , het zij bij de visitatien , het zij in den loop der reglsgedingen, door of tegen 's Rijks ambtenaren gevoerd, voorkomen, behoort uitsluitend aan het Kollegie van Raden en Generaalmeesteren der Munt.

Art. 19.

Aan Raden en Generaalmeesteren der Munt wordt almede, bij uitsluiting, de magt opgedragen tot het admitteren van Essaijeurs voor de Commercie. — Niemand zal als zoodanig kunnen of mogen fungeren, dan nadat hij vooraf behoorlijk zal zijn geëxamineerd, en door Raden en Generaalmeesteren van de Munt met eene akte van admissie als Essaijeur zal zijn voorzien.

Art. 20.

Het Kollegie zal in elk der beide Munthuizen doen