is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2/.

liet Kollegie van Raden en Gneraalmeesteren der Munt is bevoegd , Ons alle zoodanip voordragten tot deszelfs werkzaamheden betrekkelijk , :e doen , als hetzelve voor 'sLands belang zal vermeneu e behooren;— in het bijzonder zal hetzelve zich bezig ïouden met het onderzoek naar de verbeteringen, welke n de thans beslatinde Wetten en Reglementen op den god en zilversmeden handel, den Waarborg op de gouden eti zilveren werken, en de belasting op dezelve, zouda kunnen en behooren te Worden daargesteld.

De voordraglen van het Kokgie zullen worden in gezonden aan het Departement an Financien , ten einde door hetzelve aan Ons te woren ingediend , met zoodanige consideratien als de aar< der zaak zal vereissclien.

Art. 2.

Bij vacature van één der Ledn van het Kollegie van Raden en Generaalmeesteren .er Munt, wordt daarvan door hetzelve Kollegie kennis .egeven aan Ons, en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ten einde in de vervulling der vacature , overeenkomstig het bepaalde bij •ui. 201 van de Grondwet, w>rde voorzien.

Art. 2»,

Wij behouden aan Ons de benoeming van den Inspecteur Essayeur-Generaal, en vai den Secretaris van het Kullegie van Raden en Genera»]^ esters der Munt.