is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wegens alle andere koffij zal de Horna ie meldene aangifte op liet netto gewigt moeten geschieden.

Art. 29.

Van de bijbetaling der regten op de koffij , is uitgezonderd de koffij, welke bij particulieren, dat is dezulken , welke geene nering in kollij doen, Avordt gevonden , en gerekend kan worden tot derzelver liuisselijke consumpt.fe te strekken, welke , bij deze, wordt bepaald op drie JVederlandsche ponden , voor iedei' lid des huisgezin, kinderen boven de vijf jaren daar onder begrepen , en mits voorschreven koffij gestort en geenszins in balen of in geslotejie fusten of andereemballage gepakt zij.

Art. 00.

De particulieren, welke eene grootere hoeveelheid koffij hebben, dan in het vorig artikel voor huisseiijke consumptie is aangewezen , zullen derzelver'geheelen voorraad moeten opgeven, waarop , in de berekening der regten , zal worden afgetrokken dat, gfeire, het welk als rntiximum der huisseiijke consumptie is toegestaan.

. ï ' fff//' Art. 5i.

Alle die genen,welke eenige koffij, het zij Voor eigene rekening , het zij voor rekening van anderen, het zij gemalen, het zij ongemalen, in hunne huizen of panden of onder hun beheer hebben , zijn verpligt daarvan aangifte te doen, vóór middernacht van den d?g, volgenden ©p dien, op welken de tegenwoordige wet in hunne gemeente