is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

executoir zal zijn, aan den ontvanger der Accijnsen of den kommissaris tot liet overnemen der declaratien over hunne gemeente, en zulks met speciale aanduiding van liet huis, pakhuis of andere plaats, waar de kollij gelegen is.

Van het doen dezer aangifte zijn slechts uitgezonderd die genen, welke eenen minderen voorraad voor huifcselijke consumptie hebben,dan hiervoren,act. 29 , is omschreven.

De Generale Administratie der In- èn Uitgaande Regten en der Aeeijnsen zal zorgen , dat bij tijds aan de Voorzitters der Gerneente-Besturen , tegen recepis, eene advertentie worde overgegeven , welke de verpligtiugen herinnerd in artikel 28, 29 , 3o , 5i en 52 dezer Wet vervat, ten einde door hun te worden gepubliceerd en geaffigeerd op die wijze., welke het meest geschikt is om dezelve aan de ingezetenen hunner gemeente bekend te maken.

De Voorzitters der Gemeente - Besturen zijn verpligt onmiddellijk de noodige publiciteit aan deze advertentie te geven.

Bijaldien dezelve aan den Voorzitter van het Bestuur niet mogt zijn overgegeven zes-en-dertig uren vóór dat de Wet in de gemeente executoir is , wordt de tijd tot het doen der declaratie bepaald op zes-en-dertig uren 11a het uur op hetwelk de recepis is geteekend.

Art. 02.

Dezulken, welke zich buiten staat inogten vinden om , binnen den tijd in het voorgaande artikel bepaald, eene