is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kommiasaris van Policie , daartoe door den \ oorziiter gecommitteerd.

De Voorzitter van Let Bestuur zal bevoegd jpijn, om in zoodanige belangrijke gemeenten t waar het getal der Kommissarissen van Policie onvoldoende zijn mogt, de visitatien in tijds te verrigten , en waar de Leden van bet Gemeente-Bestuur, door andere bezigheden verhinderd moeten worden , l>ij dezelve in persoon te adsisteren , een ander te benoemen , om de visitatie met de Ambtenaren te verrigten, en zulks bij eene schril"lelijke voliïiagti welke de benoemde, tijdens de visitatie, zat moeten bij zich dragen.

De Voorzitters der Gemeente-Besturen moeten zorgen, «lat de visitatien op het eerste aanzoek der Administratie en zonder verwijl geschieden.

Art. 56.

Voorzoo ver de hoeveelheid koflij, welke moet worden geverifieerd , te groot is om gewogen te worden, en de aangever in de approximatlve berekening van de Ambtenaren niet mogt beruslen, zal de verificatie door twee neutrale deskundige personen, van wederzijde een te benoemen , bij approximatie kunnen plaats hebben, en het midden-getal van hunne bevinding voor de ware hoeveelheid worden gehouden ; blijvende het echter, zoo aan de Ambtenaren, als aan den aangever, voorbehouden, om de naauwkeurige weging te vorderen, zelfs na deze ajjproximative opneming.

De tosten van deze weging zullen komen ten laste