is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den genen, die dezelve gevorderd heeft, wanneer het verschil vier ten honderd of minder ten zijnen voordeele bedraagt, en , bij een grooter verschil, ten laste van ongelijk komen.

Art. 57.

Wanneer bij de verificatie minder mogt gevonden worden dan de aangegevene quantiteit , zal de aangever , desniettemin , voor zijne geheele aangifte verantwoordelijk zijn, behalve in het geval, art. 4i omschreven.

Art. 38.

Bijaldien de bevondene quantiteit de aangegevene hoeveelheid te boven gaat , en het excedent niet meer dan 4 per cent der aangifte bedraagt, zal dezelve daarmede worden gesuppleerd.

Wanneer het excedent meer dan 4 per cent, doch minder dan 10 per cent beloopt, zal de aangifte insgelijks worden gesuppleerd, en, dienonverminderd, een •dubbeld regt op het excedent als boete worden gevorderd.

Wanneer, eindelijk, het excedent 10 per cent of meerder bedraagt, zal zulks worden gestraft met eene boete van den zesdubbelden impost van het excedent.

Art. 3g.

\

Wanneer depots van koffij gevonden worden, wegens welke in het geheel geene aangifte is gedaan , zal deze koffij zijn geconfisqueerd , en diegene, welke de aangifte

2