is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schikt is, om dezelve aan de ingezetenen hunner Gemeente bekend te maken.

De Voorzitters der Gemeente-Besturen zijn verpligt onmiddellijk de noodige publiciteit aan deze advertentie te geven.

Bijaldien dezelve aan den Voorzitter van het Bestuur niet mogt zijn overgegeven zes-en-dertig uren voor dat de Wet in de Gemeente executoir is, wordt de tijd tot het doen der declaratie , bepaald op zes-en-dertig uren na het uur, op hetwelk de recepis is geteekend.

Art. 36.

Dezxilken , welke zich buiten staatmogten vinden, om, binnen den tijd , in het voorgaande artikel bepaald , eene naauwkeurige opgave van hunnen voorraad te doen , zullen kunnen volstaan met eene aangifte, dat zij Suiker cf Siroop bezitten, en zal aan hen de tijd van driemaal vier en twintig uren, na dat de wet in hunne gemeente executoir zal zijngelaten worden , om hunne definitieve aangifte te doen.

Art. 37.

Dezelfde verpligting rust meer bijzonderlijk op de rafinadeurs;doch met deze bepaling, dat voor de Suikers welke nog niet volkomen zijn geconfectioneerd, doch echter niet meer in de pannen van de rafinadeurs zijn, bij de aangifte van den in bewerking zijnde voorraad eene billijke schifting tusschen de Suike^ en de uitlekkende Siroop zal mogen worden gemaakt, des noods ter