is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<ui ue ambtenaren als aan den aangever , voorbehouden om de naauwkeurige weging te vorderen, zelfs na deze approximative opneming.

De kosten van deze weging zullen komen ten laste van den genen, die dezelve gevorderd lieeft, wanneer het verschil vier ten honderd of minder ten zijnen voordeele bedraagt, en bij een grooter verschil ten laste van ongelijk komen.

Met betrekking echter tot de taxatie en moderatie, hiervoren art. 3y, voor de suikers en siroopen welke in bewerking zijn, bepaald, zal de tauxatie en moderatie van deskundigen beslissend zijn ; ten ware de rafiuadeur of de administratie in dezelve niet mogten berusten, als wanneer eene hertaxatie zal kunnen worden gevraagd ; in dat geval zullen de beide deskundigen een derde benoemen, om , met denzelven , tot eene nieuwe taxatie over te gaan.

Voor zoo ver de beide deskundigen omtrent de keuze van den derden taxateur moglen verschillen, zal dezelve, op plaatsen waar een Regtbank van Koophandel gevestigd is, door dezelve, en op alle andere plaatsen, door de Regtbank van Eersten Aanleg moeten worden benoemd.

De herlaxatie van wege de administratie, zal niet kunneu gevordert worden, dan op schriftelijk verzoek van den Directeur der Accijnsen over de Provincie.

Art. 42.

«

Wanneer bij de verificatie minder mogt gevonden worden dan de aangegevene quantiteit, zal de aangever des niettemin voor zijne geheele aangifte verantwoordelijk zijn, behalve in het geval art. 46 omschreven.