is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tabellen n° ia , i3 en 14 zijn vermeld, bij het tarief geteekend B.

§ 3-

Het regt, verbonden aan iedere der klassen, in het tarief A voorkomende, is in alle gemeenten gelijk.

Het regt voor iedere der klassen, bij het tarief B bepaald, verschilt naar de rangen , aan de gemeenten, waar de patentpligtigen moeten worden aangeslagen, bij dat tarief toegekend.

§ 4-

Het bedrag der regten, verschuldigd voor de beroepen in de tabellen n° 3 , 9, 10 en i5 omschreven, wordt bij die tabellen zelve bepaald.

VII.

foor welke beroepen , ieder der de eigen noten, tot het nemen van Talent gehouden is.

Ieder medeteekenend deelgenoot in de beroepen , vermeld in xle tabel n° 14, onverschillig of deszelfs naam » in Au firma des beroeps wordt uitgedrukt of niet, is voor zich zeiven, tot het nemen van een Patent, en het doen van aanvrage ter bekoming daar' van, verpligt, mitsgaders tot liet nakomen van de verdere voorschriften dezer Wet, en worden de zoodanige personen, welke bij doorloopende volmagt , uit naam van de patentpligtigen in evengezegde tabel genoend, in Itandel zaken teekenen , met mede teekenende deelgenoten gelijk gesteld.

Al de deelgenooten, alsmede do vrouwen, kinderen en