is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•worden , vermelden , maar ook de namen van al de medeteekenende deelgenooten, en die welke daar mede, bij de voorgaande artikelen, worden gelijk gesteld.

§ 2.

Van alle veranderingen In de firma's of in de teeke-

O j

nende personen voorvallende, zal, binnen drie dagen na dat de veranderingen hebben plaats gegrepen, aangifte moeten worden gedaan.

§3.

Ieder der in § i van dit artikel bedoelde personen is tot de aangifte van de firma, van de namen der mededeelgenooten, en van die der genen, welke met dezelven •worden gelijkgesteld , zoo mede van de veranderingen in alle deze voorvallende, verpligt. De nalatige zal vervallen in eene boete vaü i o guldens.

X.

Voor ieder beroep is een afzonderlijk regt verschuldigd, met uitzondering van de gevallen, waarin de beroepen, voor met elkander verwant gehouden worden.

De patentpligtigen zijn een afzonderlijk regt verschuldigd voor ieder bedrijf, beroep of handwerk, enz., door hen uitgeoefend wordende, ten zij die bedrijven met elkander verwant mogten zijn , dat is: algemeen en gewoonlijk te zamen vereenigd , uitgeoefend worden , zoo in de gemeente, waar de patentpligtige behoort te \vor-