is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen , zal een der, met het overnemen der verklaringen belaste ambtenaren of personen , fle teekening uit deszelfs naam, en in tegenwoordigheid van twee andere medeteekenende personen , verrigten, met vermelding van de redenen waarom.

XXI.

f' „V . ■"* / . - ••

Plaatsen, waar de aangifte der patentpligtigen gesc/lieden moet.

De patentpligtigen zullen zich behooren aantegevea ter plaatse, als vofgt:

Die, vermeld in de tabellen n° 1,2,3,4,5. en.6, in . ijlere gemeente afzonderlijk, waar hunne werkplaatsen, fabrijken, molens, winkels, enz., gelegen zijn.

Die van de tabellen n° 7, (ij 1, eerste afdeel ing) 10, ", 12' 1 en 14 > in de gemeente hunner woning.

Die van de tabel n° i5 in iedere gemeente in het bijzonder, waar het beroep wordt uitgeoefend.

De aangifte der maatschappijen, in de tabel n° 9 yei> xneld, zal moeten geschieden in de gemeenten, waarde beheerders derzelve woonachtig zijn.

De aan het Patent - regt onderhevige vreemdelingen, zullen zich voor hunnen eersten aanslag , in ieder jaar aangeven ter plaatse, waar zij zich het eerste ter uitoefening van hun beroep ophouden; — en voorts, voor de aanvullings-regten, ter plaatse, waar zij die verschuldigd mogten worden.

Eindelijk zullen diengenen der in de tabellen n° 12 , 1 .> en 14 vermelde patentpligtigen, wele aan een aanvul-