is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^-gs-iegi, wegens de uitoefening van hu» bedrijf, in een gemeente van hoogeren rang, onderhevig worden, daarvan aangifte behcoren te doen,.in zoodanige gemeente van hoogeren rang.

XXII.

If ci hzactm heden len aanzien van liet regelen der aanslagen.

De verklaringen der patentpligtigen zullen, na dat dezelve zijn'ingekomen, door de Zetters, welke voor elke gemeente tot het regelen van den omslag der Directe belastingen zullen worden benoemd , opgenomen, en de zakelijke inhoud daarvan worden overgebragt op een te dien einde tt; openen register, en zulks met medewerking, zoo veel mogelijk, van den Controleur der Directe belastingen, onder wiens toezigt zij alle derzelver werkzaamheden zullen verrigten.

Dezelfde Controleur en Zetters worden voorts belast met op de registers, de klassen of regten, in of tot welke de patentpligtigen behooren aangeslagen te worden , naar de regelen, bij deze wet vastgesteld, te bepalen; zullende zij, ten aanzien van de patentpligtigen, welke, naar vaste beginselen of omstandigheden , door de wet tot maatstaf gesteld, moeten belast worden, bij het doen van den aanslag, wel in het algemeen, volgen de opgaven en verklaringen der patentpligtigen zelve, maar desniettemin gehouden zijn, om van dezelve aftewijken,, in gevalle zij, op grond van de algemeene baarblijkelijk-