is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV.

Inrigtingder Fatenten; uitgfle derzeive ; welke Talent' ph'gligen^ehouden zijn de belasting te voldoen, alvorens het rat ent te kunnen bekomen.

Ieder Pafent zal worden afgegeven op een zec*el ran 12 cents, onverschillig tot welke grootte het papier genomen wordt.

In het Patent zullen al de bedrijven van den patentpligtigen, op het register gebragt, worden vermeld.

Het Patent zal voorts door het hoofd, of een der leden des Gemeente-Bestuurs, daartoe gemagtigd, worden geteekend, van het zegel der Gemeente voorzien, en aan flen belanghebbenden, welke ook gehouden zal zijn zijne handteekening op het Patent te stellen, worden uitgereikt, tegen betaling der landszegelgelden, en van 7 cents voor de onkosten der beschrijving, zonder meer.

Aan de ondernemers van de spelen en vermakelijkheden , in de tabel n" i5 vermeld, welke niet in de "-pmeente woonachtig zijn, waar zij zich ter bekoming van patent aangeven ; — aan de kramers en andere Patentpligtigen , in de tabellen n° 7 en 8 vermeld , en ann de debitanfen van loterij-briefjes, zal het Patent niet worden afgegeven, alvorens zij de door hen verschuldigde regten len vollen hebben voldaan.

, 4