is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot dat zij zich van al de hun dpgelegde vcrpliglingen gekweten , en de boete en gevallene kosten voldaan hebben , of daarvoor behoorlijken borgtogt gesteld , ten genoegen van de Administratie der Directe Belastingen.

S 3-

Tot den afloop van den tijd , ingevolge artikel 17 bepaald voor de inlevering der verklaringen ter bekoming van Patent, zullen de patentpligtigen volstaan met, ter voldoening aan het vereischte bij dit en het laatst voorgaand artikel, te vertoonen of over te leggen het Patent des laatst verloopenen jaars.

XXXIII.

Patentpligtigen , door deivclken een register behoor! Ie worden gehouden van de bij hen in dienst zijnde Kerklieden.

De patentpligtigen, in de tabellen n» 1 en 12 begrepen , met uilzondering van die genen , welke met minder dan drie werklieden arbeiden , zijn verpligt aan te leggen , en tevens met hunne , ten gevolge van artikel 17 en vervolgens te doene verklaringen , te vertoonen een register, houdende de namen en toenamen van al de door hen in dienst gehoudene werklieden, ieder der dcelgenooten, zoo het beroep in gemeenschap gedreven wordt, voor eenen werkman gesteld. — Dit register zal gestadig bijgehouden moeten worden, de namen der werklieden , welke hunnen dienst verlaten , zullen op