is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurende het gezegde halfjaar hetzelfde beroep of dezelfde beroepen , in dezelfde gemeente hebben uitgeoefend, als gedurende het jaar i8i8,zal genomen worden het bedrag van het patentregt, waarmede ieder hunner in het laatstgemeld^ jaar is belast •geweest.

2. Dienvolgens zullen onmiddellijk uit de kohieren van 1818 •worden opgemaakt kohieren over het gezegde halfjaar, berekend in evenredigheid van den tijd waarover de belasting loopt, en met in acht neming der verminderingen, welke'de aanslagen mogten hebben ondergaan, ten gevolge van gedane reclamatièn bij de Gedeputeerde Staten der provinciën.

Deze kohieren zullen door de Gouverneurs, ieder in derzelver provincie, als naar gewoonte , executoir verklaard worden.

3. De belastingschuldigen zullen verpligt zijn hunnen aanslag ■aan te zuiveren in den loop van de maand juli eerstkomende.

4. De kwitantien wegens de verschuldigde regten zullen op de patenten van den j are 1318 gesteld worden , en voor volkomen bewijs dienen, dat de patentschuldigen voor de eerste 2es maanden van 1819 hebben voldaan aan de verpligtingen hun bij de wet opgelegd.

5. Ten gevolge van het bepaalde bij art. 1 van dit besluit, zullen alleen zoodanige ingezetenen, welke in de eerste helft van 1819 hun verblijf in èene andere gemeente hebben gevestigd ; dezulke, welke gedurende dien tijd een ander bedrijf of andere bedrijven dan in 1818 hebben uitgeoefend, alsmede de genen, welke hun beroep of bedrijf niet voor in 1819 hebben aangevangen, gehouden zijn , tot het indienen van declaratoiren, zoo als dezelve bij artikel 15 en 16 der ordonnantie op het patentregt, van 11 februari 1816, worden-gevorderd, ter verkrijging van patent voor het eerste half jaar 1819.— Zij zullen die declaratoiren, waarvan de gedrukte modellen ten kantore

van