is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soo wigtjes,beginnende derhalve met het stut van roo watjes; een pijlgewigt van eene once of 100 wigtjes, beginnende derhalve met het stuk van 50 wigtjes of eene halve once.

u. Indien er op -nuriige plaatsen reeds geijkt dnderd.eelen van de kilogramme, nu Nederiandsch pond genoemd, door vorige regeringen in gebruik mogteh gebragt zijn , het zij uit ijzer, het zij van eene andere gedaante', mits niet voorzien van eenen lossen ring of knop, zullen dezelve her 'kt mogen worden en in gebruik blijven, mits onder dezelfde voorwaarden, als in art. 6 voor de kilogrammen en de veelvouden daarvan, is verordend.

!•;. Op alle de stukken van één of meerdereNederlandsclse ponden, zullen duidelijk ingesneden of ingeslagen worden da woorden Nederiandsch (of bij verkorting Ned.) pond, kilogramme, of b;i verkorting kil. en voor dezelve de cijfers, welke het getal der ponden dat het gewigt bevat, aanduiden.

Op de orderdeelen van het Nederiandsche pond, zullen .insgelijks de woorden Ned. oneen, Ned. lood, l\ed. Wigtje met eenen cijferletter er voor, het getal aanduidende, wórden ingesneden of ingeslagen, of in zoo verre de /stuk "Cti daartot te klein mogten zijn, de eerste letters dier woorden, te we* ten : N. L., N. W.

14. Wat de pijl'-gewigten betreft, zullen op den rand van ieder kommetje de cijfers ingesneden of ingeslagen worden, welke het getal wigtjes dat ieder kommetje bevat, aanduiden, en bovendien op den bodem het getal oneen of looden, welke die kommetjes bevatten; te weten: 500, 200, 100, 100 en op den bodem 5 oneen, 2 oneen, 1 once, 1 once; \erdcr 50, 20, 10, 19 en op den bodem ,5,2,1,1 lood, einde-

A 4 lijk,