is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*V,ddelharnis, d<* doqien Sommelsdijk en Middelharnis, desgelijks in het onvrije territoir opnemende; en wijders, langs den 5o-telijken havendijk, tot aan het hoofd op den oostelijken hoek van den mond der haven van Middelharnis.

Van daar, zuidoostwaarts op, onmiddellijk langs de boorden van het Haringvliet, tot aan den Stadschen korenmolen , staande aan het oost einde van het dorp Stad; van dezen vnolen, in eene regte lijn, kruisende het Haringvliet en loopende langs den westelijken uithoekvan het eiland de Tien Gemeten, op de woning genaamd het Bakkershuis, bewoond door Comelis Hendrik de Jong en staande op deia Beijirlandschen dijk; voorts, noordwestwaarts op, weder onmiddellijk langs de boorden van hét Haringvliet, en kruisende alzoo den mond van het Spui, tot ar.n den oostelijken hoek der nieuwe haven van Hellevoetsluis zoodanig , dat het Haringvliet, van af deszelfs mond , opwaarts , tot daar alwaar, tusschen den gemelden Stadschen korenmolen en de genoemde wonmg het Bakkershuis,,gezegde regte lijn hetzelve kruist, inhet onvrije territoir komt.

Van den gemelden oostelijken hoek der nieuwe haven van Hellevoetsluis', langs de/te haven, tot aan den steenen beer, liggende in de buitengracht der stad Hellevoetsluis; vervolgens langs gemelde buitengracht, ten oosten om de stad, tot aan den straatweg op den Brielle; voorts, langs dien straatweg tot aan het dorp Nieuwen/toorn , dit dorp in het onvrije territoir opnemende ,■ verder, langs gezegden straatweg, tot aan de buitengracht der stad Brielle; langs deze buitengracht, ten westen om de stad, tot aan* den sleenenbeer, liggende aan de haven; en wijders , langs de zuid-oostzijde dazer haven , tot aan de rivier de Maas. •

Van daar, zuid-oostwaarts op, onmiddellijk langs de boorden va.i de rivier de Maas, tot aan den westelijken hoek van den mond der rivier de oude Maas; van dezen hoek, in eene regte }jjn, kruisende de rivier de Maas en 'oopende langs den