is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ an daar, langs dit rij slag , loopende, ten ooiten, langs ds boerenwoning bewoond door Barend Nekschotten , de buitenp.aats genaamd Meer en Bosch , de boerenplaats bewoond door M. van Kempen , de buitenplaats- van Diets , en de boerenwoningen bewoond door Nicolaas I*fuit en Dirk de Haan, tot aan den rijweg genaamd de klingè; wijders, langs dezen rijweg,mat en tot aan liet zoogenaamde DekRerslaantje; langs hetzelve, ten noord-westen, voorbij de plaats Meerdervoórt, tot aan den Schev'eningeb straatweg; dezen dwars over tot aan , en alsdan langs de Scliuddegeestlaan, ten zuidoosten voorbij de plaats Schüddegéest, tot aan den dennenweg; dezen dwars over, voorbij de Herberg' genaamd de zoete 'inval, tot aan. den WassenaarSchenweg; langs dezen, ten zuid-oosten, voorbij de plaats Klingendaal , tot bij het huis bewoond door JöKanriës van der Klugt, aan de Waals dorperlaar..1

Van daar, langs deze laan , tot aan den Wassenaarschen achterweg , ook genaamd de noordkant; voorts lang, dezen weg, ten zuid-oosten voorbij de plaatsen Croenevdaal, groot Hazebroek en Wildrust, tot aan en vervo4gens langs het slag of den rijweg naar de boeren woning genaamd de drie Papegaaijen, bewoond door Gerrit van der Klaauw.

Van daar, langs den weg naar en rot aan de zanderij-brug; voorts, langs de rijpèrlaan, loopen.de langs de zanderij van van Schinne , tot aan de kerklaan; langs deze laan, tot aan den Wassenaafsehen achterweg; langs dezen weg, ten westen langs de kerk en hft dorp van Wassenaar, tot aan den Wassenaarschen schulpweg; vervolgens, langs dezen schulpweg, loopende langs de hofstede genaamd Dub:. Rel , tot aan den Wassenaarschen achterweg; eii langs dezen, loopende langs de hofsteden Rijsdorp en Choxhorn, tot aan de hofstede van de weduwe Persijn, aan den Katvijksc 'ien achterweg.

Van daar, langs laatstgenoemden weg, loopende over het

r,d-