is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Den Raad van Slate gelioord (advies 26 Juli 181$ ii». 9).

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, dat voortaan de leden van Roomsch - Katholieke Kerkenraden , welke ter vervulling der plaatsen van door sterfgeval, ontslag, verandering van domicilie of anderszin ■uitgevallene leden moeten worden benoemd, zullen gekozen worden door de Kerkenraden zelve, overeenkomstig de bepalingen bij art. 8 van het decreet van 5o December 1809 voorgeschreven , voor de gedeeltelijke vernieuwingen dier Administratien.

En is de Directeur-Generaal voor de zaken van den Roomsch-Katholieken Ecredienst, belast met de executie dezes, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan deu Raad van State; zullende voorts dit besluit in het Staatsblad worden geplaatst.

Brussel den 2 Augustus 1819.

WILLEM,

fan wege den Koning, J. G. ijk Mei» yax Streefkerk»