is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dit besluit beschreven zijn, zullen mogên worden gebruikt tot het meten der waren, in hetzelve Vermeld.

.••• it*uO >• • ••»(. • •*'I

Art. 16.

Indien er, gedurende den lijd, dat de provinciën dezes Rijks onder het Fransch Gouvernement gestaan hebben, lilres , mitsgaders veelvouden en onderdeden van de l'ttre, in gebruik zijn geweest, zullen zij in gebruik mogen blijven, ai waren zij niet in alle deelen met hetgeen in de vorige artikelen gesteld is, overeenkomstig, mits

1 Zij in den' tijd door in die provinciën daartoe geautoriseerde lieden zijn geverifieerd en geijkt geworden.

2». Zij bij de eerste te doene verificatie deinieuwe maten en gewigten aangeboden, en, wat den inhpud betreft, voldoende zijnde, ten blijke daarvan gestempeld worden. Bij mangel van die voorwaarden mogen zij niet in gebruik blijven. Geenc dergelijke maten zullen in het vea'yolg. gemaakt, of 11a den gezegden termijn aangenomen en geijkt mogen worden.

Art. 17.

Wanneer het gemeten graan, zaad enz. in zakkeu gestort wordt, zullen deze zakken den naam van gractnzallcn niet mogen dragen, noch de gemeten hoeveelheid zal bjj saiien geteld, uitgedrukt,

aan-