is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het tijkvak, tinnen hetwelk de belanghebbenden zich van de nieuwe gewigten en maten behooreu te voorzien, zal voor iedere provincie beginnen op den dag, Waarop de Gedeputeerde Staten zullen hebben aangekondigd, dat de hierna te melden arrondissements-ijkers hunne werkzaamheden hebben aanvaard, en eindigen, zoo ras de omstandigheden dit zullen veroorloven, hetwelk door Óns «f van Onzentwege zal worden bekend gemaakt.

3. Alle autoriteiten , hoe ook genaamd , onder Wier bestuur öf toezigt op publieke plaatsen van gewigten of lengte-maten gebruik gemaakt wordt, zullen zorg dragen dat dezelve, binnen den tijd van drie maanden na den dag der aankondiging, dooide Gedeputeerde Staten te doen, en in het voorgaande artikel bepaald, van nieuwe gewigten en lengte-maten voorzien worden.

4. Ten einde de aanschaffing der nieuwe ijzeren jewigten gemakkelijk te maken, is het geoorloofd de oude door verzwaring van den looden kraag om den ring, tot het vereischte gewigt te brengen.

5. Te rekenen van den dag af, waarop de aankondiging door de Gedeputeerde Staten , bij artikel 2 vermeld, gedaan is, zullen in alle gedrukte publieke stukken het gewigt en de lengte der voorwerpen, welke in Nederlandsch gewigt of maat worden uitgedrukt , de bij de wet en de besluiten te dezer

A 2 ma-