is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. De arrondissements-ijkers en (lerz el ver adjuncten zullen zich bij het doen der verificatie enijkstiptelijk moeten gedragen naar de voorschriften, welke omtrent dc gedaante, zwaarte en lengte der gewigten en maten reeds cloor Ons gegeven zijn. Het zal aan dezelve nogtans vrijstaan, om cehe zekere ruimte onder den naam van remedie toe te laten, zoo als dezelve in de tafels, bij dit besluit gevoegd, bepaald is.

11. Voor het verifieren en ijken der gewigten en maten zal door de genen welke dezelve aanbieden, een ijkloon worden betaald volgens het tarief, mede achter dit besluit voorkomende.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven in 's Gravenhage den i8den December des jaars 1819, het zevende van Onze regering.

{Geteehend) WILLE M.

Van wege den Koning,

(Geteelend) J. J, de Mey van Stkeefkerk.