is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Hetgeen de inkomsten, aangewezen ter bestrijding der staats-uitgaven , beboorende tot den dienst van 1819 en vroeger, in werkelijke opbrengst mogten komen te blijven onder bet beuoodigde tot geliecle kwijting dier uitgaven, zal successivebjk worden aangevuld door de daarstelliug van eene genoegzame boeveelheid werkelijke rentegevende seliuld.

1. De dienvolgens in het grootboek der werkelijke

schuld inteschrijven kapitalen, zullen in allen opzigte een gewoon gedeelte derzclvc schuld uitmaken, en rente dragen van den dag af van het half jaar, waarin de inschrijving geschiedt.

3. De aldus daartestcllene werkelijke schuld , welke de som van vier en twintig milioenen nominaal kapitaal niet zal mogen te boven gaan , zal door tussclienkomst van 's lands amortisatie - kas , worden te gelde gemaakt, cn zal door dezelve kas successivelijk een gelijk montant weder worden ■vernietigd,

4. Ten einde 's lands amortisatie-kas hiertoe 111 staat te stellen, als mede tot vinding van de somiueu beaootligd urn de Ycrsclioldigde renten te voldoe»,