is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen, zal, gedurende het eerste, tienjarig tijdvak der gewone uitgaven, jaarlijks, Loven en Lehalven de verkoopingen Lij de Wet van 9 feLruari 1818 geautoriseerd, voor een zuiver recel moniant van zeven maal honderd duizend guldens aan 's rijks domeinen worden verkocht, met dien verstande, dat al het geen van voorsz. som, van ze urn maal honderd duizend guldens, zal komen te resteren, na afbetaling der verschuldigde renten, dadelijk zal worden besteed tot inkoop van werkelijke schuld, Welke ingekochte schuld telkens vernietigd zal worden op den eersten januari van het volgend jaar.

Lij gelegenheid der delihcratien over de begrooting van sLijks uitgaven, gedurende het tweede tienjarig tijdvak, zul de wijze van voorziening bij dit artikel .bepaald, nader in overweging worden genomen,

5. Van het gebruik d<Jr gelden , voortspruitende uit de bij deze Wet geautoriseerde inschrijving van' werkelijke rentegevende schuld , zal blijken in de jaarlijksche rekening Aan 's Rijks inkomsten en uitgaven, zullende de verantwoording der bij 'slands amortisatie - kas dienvolgens te docne operatien (tot welke nimmer zullen kunnen worden gebezigd de kapitalen of jaarhjksche toelagen thans aan de gezegde kas toebehoorende, of bij Aervolg van tijd door dezelve, het zij uit eigene

Iüiil-