is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

L IJ S T

DER

WETTEN en BESLUITEN,

VERVAT IN HET STAATSBLAD VAX IIET

Koningrijk der nederlander. 1820.

N*. i. BESLUIT ter executie van de wet van den 28,wn December 1819, voor zooveel de directe belastingen, bij omslag opgebragt wordende, aangaat 12 Jan. 1826.

N*. 2. BESLUIT tot wering van het nadeel,

hetwelk de kustvisscherij lijdt, door het gebruiken van netten mèt te naauwe mazen. 19 —

3. BESLUIT waarbij wordt ingetrokken het besluit van den 22"™ November 1814 C joufrufl öfficiël n°. 107 ), houdende verbod van het besnoeijen enz. van bóomen,

door voormalige heeren van landgemeenten gePlant Febr.

K». 4. WET nopens de vijfde uitloting dér uitgestelde sehuld, ter somme van vijf millioenen guldens, en de vernietiging van eene somme van negen millioenen uitgestelde schuld, met de daartoe behoorende kansbiljetten Febr. • -